MENU
print

N-amylacetaat

CH3COOC5H11, azijnzure n-amylester, n-pentylacetaat, 1-pentylethanoaat, n-amyl acetate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -71 °C. Kookpunt 147 °C. Vlampunt 37 °C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Tast vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, hoofdpijn of andere klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.