MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zilverwit metaal, gemakkelijk te snijden brokken. Smeltpunt 98 °C. Kookpunt 883 °C. Reageert heftig met water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram (onder vloeibare paraffine bewaren).

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Steeds bewaren en bewerken onder paraffine, petroleum of olie.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: pincet en mes gebruiken. Veiligheidsbril op.

Risico's

Let op

Reageert zeer heftig met water onder vorming van natriumhydroxide bijtend) en waterstof (zeer brandbaar gas) waarbij kans op brand of explosie bestaat. Reageert zeer heftig met halogenen, zuren en vele andere stoffen.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Moeilijk te blussen: alleen droog zand gebruiken.

Gezondheid

Reageert heftig met vocht in de huid, waarbij natriumhydroxide (bijtend) wordt gevormd. Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Afval

Laten uitreageren in een grote overmaat (50 ml per gram)watervrije 2-propanol; daarna in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met zeer veel water. Dokter waarschuwen als een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Veiligheidsbril op en handschoenen aan. Met droog zand of paraffine bedekken en in een droge emmer scheppen. Mengsel langzaam in kleine hoeveelheden toevoegen aan een grote overmaat 2-propanol of vergelijkbare alcohol.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Onder paraffine of petroleum in een speciale bergruimte voor brandbare stoffen.