MENU
print

Natriumcarbonaat

Na2CO3.10H2O, soda, sodium carbonate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen (soda). Lost bij verwarmen op in eigen kristalwater; verliest kristalwater bij sterke verhitting. Smeltpunt watervrije natriumcarbonaat: 851 °C. Kookpunt 1600 °C Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad soda: 1000 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren onder vorming van koolstofdioxide (gas). Tast zink en aluminium aan onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, bij pijn blijven spoelen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.