MENU
print

Natriumhydroxide

NaOH, kaustische soda, gootsteenontstopper, sodium hydroxide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte, hygroscopische vaste stof; tabletjes of schilfers. Smeltpunt 318 °C. Kookpunt 1390 °C. Goed oplosbaar in water. (zie: natronloog) Aanbevolen voorraad: 500 gram.

Gebruik

wie
Vaste stof bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Bij oplossen vaste stof in kleine porties aan water toevoegen, niet andersom. Tast zink en aluminium aan onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). Reageert heftig met zuren.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk opscheppen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.