MENU
print

Leerling

Omschrijving

Witte tot gele hygroscopische kristallen, aan de geur van rotte eieren te herkennen. Bij verhitting verlies van kristalwater. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Vaste stof bij voorkeur door docent of TOA te hanteren. In verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Vaste stof ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje. Oplossing bij voorkeur ook ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren onder vorming van waterstofsulfide (giftig gas). BRANDBAAR Watervrij natriumsulfide is brandbaar en kan spontaan aan de lucht ontbranden onder vorming van zwaveldioxide (giftig gas).

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA. Overgebleven oplossingen zo nodig basisch maken met soda en het sulfide neerslaan met bijv. ijzer(III)chloride, daarna in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

(waterstofsulfide) Bij hoofdpijn, sufheid, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Bij vorming van waterstofsulfide (giftig gas) lokaal ontruimen en ventileren. Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.