MENU
print

Leerling

Omschrijving

Witte vaste stof. (Als heptahydraat, Na2SO3.7H2O: kleurloze kristallen of wit poeder) Ontleedt bij verhitting boven 600 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 100 gram; heptahydraat: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in het lokaal gehanteerd worden, bij verhitting of met zuur echter In de zuurkast.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij sterke verhitting onder vorming van zwaveldioxide (giftig gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of na oxidatie met overmaat aangezuurde kaliumpermanganaatoplossing in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

(zwaveldioxide) Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.