MENU
print

Natriumthiosulfaat

Na2S2O3.5H2O, natriumhyposulfiet, hyposodium thiosulfate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of wit poeder. Smeltpunt 48 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert met zuren onder vorming van zwaveldioxide (giftig gas). Ontleedt bij verhitting onder vorming van o.a. zwaveltrioxide (bijtende damp) en zwaveldioxide (giftig gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Ingeademd

(zwaveldioxide) Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zo veel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.