MENU
print

Natronloog (1 molair)

natriumhydroxide 1 molair Oplossing van NaOH in water, 1M natronloog, 1M natriumhydroxide, sodium hydroxide solution
Calamiteiten
Corrosief
Corrosief

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Oplossing met 40 gram natriumhydroxide per liter. Aanbevolen voorraad: 1 - 3 liter. Bereiden uit vast natriumhydroxide en water.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Lost eiwitten op, dus ook huid.

Let op

Reageert met zuren. Reageert met aluminium en met zink onder ontwikkeling van waterstof (zeer brandbaar gas). Neemt koolstofdioxide uit de lucht op.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen en de ademhalingsorganen. Irriterend voor de huid.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
geen
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
NaOH
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel
ja

H-zinnen

290

Kan bijtend zijn voor metalen.

314

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.