MENU
print

Nitreerzuur (mengsel van geconc. zwavelzuur en geconc. salpeterzuur)

H2SO4 + HNO3
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Kleurloze tot lichtgele vloeistof met stekende geur. Zie ook de afzonderlijke zuren. Smeltpunt -42 ˚C. Kookpunt 84-100 ˚C. Ontleedt bij verhitting. In alle verhoudingen mengbaar met water. Geen voorraad bewaren.

Gebruik

wie
Uitsluitend te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Handschoenen aan en veiligheidsbril op.

Risico's

Let op

Nooit water in het zuur gieten, bij verdunnen het zuur altijd in water gieten. Sterk oxidatiemiddel en sterk zuur. Reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen, basen, en vele andere stoffen. Ontleedt bij verhitting onder vorming van giftige dampen.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bij vele reacties bestaat kans op brand of explosie.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademing van damp of nevel kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS). Kleine hoeveelheden mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij ademhalingsmoeilijkheden of keelpijn dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Handschoenen aan en veiligheidsbril op. Met soda of calciumcarbonaat bedekken, laten uitreageren (pas op voor spatten) en in een droge emmer scheppen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.