MENU
print

Nitrobenzeen

C6H5NO2, nitrobenzol, nitrobenzene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Gele of kleurloze olieachtige vloeistof met de geur van bittere amandelen. Smeltpunt 6° C. Kookpunt 211 °C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Kan zowel met sommige oxidatoren als met sommige reductoren heftig reageren. Tast vele kunststoffen aan.

Brandbaar?

Brandbaar. Bij verbranding ontstaan stikstofoxiden (giftige gassen).

Gezondheid

Irriterend voor de ogen. Inademen van de damp kan o.a. misselijkheid, kortademigheid en bewusteloosheid veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water drinken. Dokter waarschuwen/naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten of blauwe huid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.