MENU
print

Oliezuur

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH, 9-octadeceenzuur, oleic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze tot lichtgele vloeistof, kleurt donkerrood aan de lucht. Smeltpunt 4 ˚C. Ontleedt bij sterke verhitting. Niet oplosbaar in water. Wel oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen. Bij verhitting ontstaan bijtende damp.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Oliezuurnevel irriteert de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.