MENU
print

Oxaalzuur

HOOCCOOH.2H2O, dicarbonzuur, ethaandizuur, oxalic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen. Smeltpunt 102 °C. Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 500 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden en in verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: gebruik spatel of lepel. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met sterke oxidatiemiddelen, waarbij kans bestaat op brand en explosie. Is een matig sterk zuur. Ontleedt al bij matige verhitting (boven 100 °C), waarbij o.a. koolmonoxide (giftig gas) ontstaat.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Alle vaste stof verwijderen. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen bij pijn of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.