MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, zeer vluchtige vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -130 ˚C. Kookpunt 36 ˚C. Vlampunt -40 ˚C. Niet oplosbaar in water. Wel oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat. Pentaanbrand nooit met water blussen: gebruik zand of een koolzuurblusser.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, sufheid, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Opnemen met droog zand of papieren handdoekjes en buiten verbranden. Kleine hoeveelheden gewoon laten verdampen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.