MENU
print

Propylacetaat

CH3COOCH2CH2CH3, azijnzure propylester, propyl acetate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de peer-achtige geur te herkennen. Smeltpunt -92 ˚C. Kookpunt 102 ˚C. Vlampunt 14 ˚C. Slecht oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Lokaal ventileren. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.