MENU
print

Resorcinol

C6H4(OH)2, 1,3-dihydroxybenzeen, m-dihydroxybenzeen, 1,3-benzeendiol, resorcinol
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Witte tot roze kristallen. Smeltpunt 110 ˚C. Kookpunt 280 ˚C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met salpeterzuur en andere sterke oxidatiemiddelen.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, kramp, ademhalingmoeilijkheden, duizeligheid of blauwkleuring van de huid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.