MENU
print

Salpeterzuur (1 molair)

HNO3(aq), 1M salpeterzuur, 1M nitric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof Oplossing van 6,3 massa% HNO3 in water. Aanbevolen voorraad: 1- 3 liter. Bereiden uit geconcentreerd salpeterzuur.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij bereiding het geconcentreerde salpeterzuur in water gieten; niet andersom. Reageert met vele metalen onder vorming van stikstofoxiden (giftige gassen) en waterstof (zeer brandbaar gas).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen, bij klachten naar ziekenhuis (laten) vervoeren.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Water en overmaat soda toevoegen, laten uitreageren en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in het donker bewaren.