MENU
print

Salpeterzuur (geconcentreerd)

HNO3, nitric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Geconcentreerd salpeterzuur bevat 65 % salpeterzuur in water en is kleurloos of licht geel. Rokend salpeterzuur (70 % salpeterzuur) is vaak bruin en heeft een stekende geur. Smeltpunt (zuiver salpeterzuur) -42 °C. Kookpunt (zuiver salpeterzuur) 83 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 1 liter.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Veiligheidsbril op. Niet aanraken. Handschoenen aan bij overschenken. Bij verdunnen van salpeterzuur: het geconcentreerd salpeterzuur aan water toevoegen; nooit omgekeerd!!

Risico's

Let op

Reageert heftig met brandbare en reducerende stoffen waarbij o.a. stikstofoxiden (giftige gassen) ontstaan. Ontleedt bij verhitting en o.i.v. licht onder vorming van stikstofoxiden (giftige gassen). Reageert heftig met basen onder grote warmteontwikkeling.

Brandbaar?

Niet brandbaar maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Veroorzaakt ernstige brandwonden. De damp tast de ogen en de ademhalingsorganen aan.

Afval

Terug naar docent of TOA.of na verdunning in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS)

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Kleine hoeveelheid: verdunnen met veel water en opdweilen. Grote hoeveelheid: lokaal ontruimen en ventileren. Veel water en overmaat soda toevoegen. Opdweilen en de vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

In bruine fles. In geventileerde ruimte.