MENU
print vib

Salpeterzuur ROTIPURAN® Ultra 69 %

Identificatie Gew.-% Indeling overeenkomstig GHS Salpeterzuur ...% [C ≤ 70 %] CAS No 7697-37-2 65 - < 70 Ox. Liq. 3 / H272 Met. Corr. 1 / H290 Acute Tox. 3 / H331 Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318 EUH071 EC No 231-714-2

Corrosief

Giftig

Oxyderend

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Salpeterzuur ROTIPURAN® Ultra 69 %
Molecuulformule
Deze informatie is niet beschikbaar.
Molaire massa
Deze informatie is niet beschikbaar.
EUHnr
EUH071 Bijtend voor de luchtwegen.
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
niet
EG-nummer
231-714-2
Cas-nummer
7697-37-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H272
H290
H314
H331

Veiligheidsaanbeveling

P220
P260
P280
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/ m³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/ m³] CW [pp m] CW [mg/ m³] Notatie Bron
EU salpeterzuur 7697-372 IOELV 1 2,6 2006/15/ EG
NL salpeterzuur 7697-372 GW 1,3 SC-SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos - lichtgeel
Geur
scherp
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
<1 (20 °C)
Smelt- / vriespunt
-38 °C
Beginkookpunt en kooktraject
120 - 121 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet bepaald
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet bepaald
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
9 - 9,5 hPa bij 20 °C
Dichtheid
1,39 - 1,41 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar) Andere veiligheidsparameters
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
oxidator
Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen: Oxiderende vloeistoffen Spontane ontbranding Gemiddelde tijdsduur voor de drukverhoging is minder dan of gelijk dan die van een 1:1 mengsel in een massaverhouding van 65% waterige oplossing natriumchloraat en cellulose Bijtend voor metalen categorie 1: bijtend voor metalen Andere veiligheidskenmerken: Mengbaarheid volledig mengbaar met water

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het mengsel bevat (een) reactieve stof(fen). Oxiderende eigenschap. Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Aceton, Aldehyde, Alkaliën, Alkalimetalen, Alcoholen, Mierenzuur, Aminen, Ammoniak, Aniline, Brandbare stoffen, Dichloormethaan, Aardalkalimetaal, Azijnzuurhydride, Hydrazine, Koolwaterstoffen, Metaalpoeder, Nitrilen, Reductiemiddelen, Sterke loog, Waterstofperoxide, => Explosiegevaar
Te vermijden omstandigheden
UV straling/zonlicht. Verwijderd houden van warmte.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
brandbare stoffen, Celstof, verschillende metalen Vrijkomen van ontvlambare materialen met Metalen, Metalen (door een waterstofontwikkeling in een zuur/alkalisch milieu)
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener.
Bij inademing
Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Onmiddellijk een arts raadplegen. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Corrosie, Maagperforatie, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid, Hoest, Ademnood, Pulmonair oedeem
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Oxiderende eigenschap. Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Stikstofoxiden (NOx)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.