MENU
print

Sebacoylchloride

ClCO(CH2)8COCl, dekaandizuurdidichloride, decanoyl dichloride, sebacylchloride, sebacylchloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Smeltpunt -2,5 ˚C. Reageert met water. Oplosbaar in 1,1,1-trichloorethaan. Aanbevolen voorraad: 25 ml.

Gebruik

wie
Voor nylonbereiding; alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken, handschoenen gebruiken.Voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Corrosief; kan ernstige chemische brandwonden veroorzaken. Reageert met water, o.a. onder vorming van zoutzuurnevel (giftig en bijtend). Kan via de huid worden opgenomen in lichaam Voor nylonbereiding: niet oplossen in tetrachloormethaan, maar in 1,1,1-trichloorethaan.

Brandbaar?

Brandbaar (vlampunt > 113 ºC).

Gezondheid

Bijtend voor de ogen, de huid en ademhalingsorganen.

Afval

Afvalvat voor organische stoffen (OOS). Resten na reactie in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken, naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen wassen met veel water (minimaal 15 min.). Dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Opnemen met absorbens, bijv. droog zand. Restant met veel natriumwaterstofcarbonaat-oplossing laten reageren en met veel water wegspoelen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.