MENU
print

Leerling

Omschrijving

Zwartbruine stroperige vloeistof of vaste massa, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -10 tot 40 ˚C. Kookpunt 200-400 ˚C. Vlampunt hoger dan 55 ˚C. Niet oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Inslikken kan longontsteking veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding verwijderen. Huid wassen met veel water en zeep.

Gemorst

Zoveel mogelijk opscheppen. De vloer schoonmaken met water en zeep.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.