MENU
print vib

Styreen ≥99,5 %, voor synthese, gestabiliseerd

Styreen

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Styreen ≥99,5 %, voor synthese, gestabiliseerd
Molecuulformule
C₈H₈
Molaire massa
104.2
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119457861-32-xxxxCatalogusnummerinbijlageVIbijCLP601-026-00-0
EG-nummer
202-851-5
Cas-nummer
100-42-5
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H226
H304
H315
H319
H332
H361d
H372
H412

Veiligheidsaanbeveling

P210
P280
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
matig zoet
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
niet bepaald
Smelt- / vriespunt
-31 °C (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
145 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
0,32 g/l bij 25 °C (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
2,55 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
490 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
0,77 mm²/s bij 25 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
31 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
45 g/m³ (LEL) - 350 g/m³ (UEL) / 1,2 vol% (LEL) - 8,9 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
6,67 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,906 g/cm³
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
3,6 (lucht = 1) Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar) Andere veiligheidsparameters
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Maximale ontploffingsdruk 6,6 bar Brekingsindex 1,546

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Kan exotherm polymeriseren bij verhitting, blootgestelling aan lucht, zonlicht of door toevoeging van vrijradicaalinitiatoren. Kan ontplofbare peroxiden vormen. Bij verhitting Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Peroxiden, Sterke zuren, Vorming van peroxide mogelijk met atmosferische zuurstof, Heftige reactie met: sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Directe lichtinstraling. UV straling/zonlicht. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
koper
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten" Vrijkomen van: Peroxiden.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding uittrekken.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Bij braken op aspiratiegevaar letten.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Irritatie, Lokale roodheid, Pruritus (jeuk), Malaise, Hoofdpijn, Misselijkheid, Braken, Gevaar bij inademing
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.