MENU
print

Styreen

C6H5CH=CH2, fenyletheen, vinylbenzeen, styrene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: er zijn aanwijzingen dat styreen kankerverwekkende eigenschappen heeft. Deze stof liever niet gebruiken op school. Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -31 °C. Kookpunt 145 °C. Vlampunt 31 °C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Polymeriseert gemakkelijk. Vaak is een stof toegevoegd die polymerisatie vertraagt. Kan bij lang bewaren peroxiden vormen onder invloed van licht en lucht.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.