MENU
print

Terpentijn

C10H16 (voornamelijk), oil of turpentine
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Advies: Deze stof niet gebruiken op school. Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Olie gedestilleerd uit Pinus-soorten. Smeltpunt -55 ˚C. Kooktraject 154-170 ˚C. Vlampunt 35 ˚C. Niet oplosbaar in water. Oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: max. 250 ml.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de onmiddellijke omgeving.

Risico's

Let op

Kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Terpentine is een aardoliefractie, die lijkt op petroleum.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan o.a. hoofdpijn en ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij klachten dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Lokaal ventileren. Opnemen met droog zand of papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.