MENU
print vib

Tin(II)chloride dihydraat ≥98%, p.a., ACS

Tin(II)chloride dihydraat

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Tin(II)chloride dihydraat ≥98%, p.a., ACS
Molecuulformule
Cl₂Sn · 2 H₂O
Molaire massa
225.6
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119971277-28-xxxx
EG-nummer
231-868-0
Cas-nummer
10025-69-1
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H290
H302+H332
H314
H317
H335
H373
H412

Veiligheidsaanbeveling

P260
P280
P303+P361+P353
P304+P340
P305+P351+P338
P308+P311

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vast
Kleur
wit
Geur
geurloos
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
2 (in aqueous solution: 100 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
37 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
623 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
1.187 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
niet bepaald
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
niet relevant
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
niet toepasbaar
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
niet brandbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
3,3 kPa bij 429 °C
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
~1.250 kg/m³ Deeltjeskenmerken Geen gegevens beschikbaar. Andere veiligheidsparameters
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie
Informatie inzake fysische gevarenklassen: Bijtend voor metalen categorie 1: bijtend voor metalen Andere veiligheidskenmerken: Er is geen verdere informatie.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel.
Chemisch stabiliteit
Gevoelig tegen vochttigheid. Hygroscopische vaste stof.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Ethyleenoxide, Hydrazine, Sterke loog, Waterstofperoxide
Te vermijden omstandigheden
Vochtgehalte. Contact met lucht / zuurstof.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verschillende metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking
Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Zelfbescherming voor de eerstehulpverlener.
Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Behandeling door een arts is direct noodzakelijk, omdat niet behandelde brandwonden in moeilijk geneesbare wonden kunnen veranderen. In geval van huidreacties arts consulteren.
Bij inslikken
Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk een arts raadplegen. In het geval van inslikken bestaat gevaar op perforatie van de slokdarm en de maag (sterk bijtend effect).
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Corrosie, Braken, Gevaar voor blindheid, Maagperforatie, Gevaar voor ernstig oogletsel, Irritatie, Allergische reacties, Hoest, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen water, schuim, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, ABC-poeder
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Niet brandbaar.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Waterstofchloride (HCl)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Chemisch beschermingspak dragen.