MENU
print

Tin(ii)chloride

SnCl2. 2 H2O, tin(II)chloride, stannochloride, stannous chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen. Bij verhitting verlies van kristalwater. Ontleedt bij sterkere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen. Ontleedt bij verhitting onder vorming van zoutzuurnevel (bijtend). Vormt vaak troebele oplossing in water; te verhelpen met een beetje zoutzuur.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.