MENU
print

Tintetrachloride

SnCl4, tin(IV)chloride, stannichloride, tin(IV) chloride
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, rokende, hygroscopische vloeistof met stekende geur. Smeltpunt -33 ˚C. Kookpunt 114 ˚C. Reageert met water. Aanbevolen voorraad: max. 100 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA. In zeer kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met water of waterdamp onder vorming van o.a. zoutzuurnevel (bijtend en giftig).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA, of na reactie met overmaat water, in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij hoofdpijn, keelpijn, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Lokaal ventileren. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Handschoenen aan. Lokaal ventileren. Contact met water voorkomen. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten in een emmer met overmaat sodawater overgieten.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.