MENU
print

Tolueen

C6H5CH3, methylbenzeen, toluol, toluene
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -95 °C, Kookpunt 111 °C. Vlampunt 4 °C. Onoplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. Minder giftig dan benzeen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen/ naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij hoofdpijn, duizeligheid, sufheid of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid wassen met water en zeep. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.