MENU
print

Trichloorazijnzuur

Cl3CCOOH, TCA, trichloroacetic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte hygroscopische kristallen met een stekende geur. Smeltpunt 58 ˚C. Kookpunt 198 ˚C. Ontleedt bij verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken. Oplossingen voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van o.a. fosgeen en koolstofmonoxide (giftige gassen) en zoutzuurnevel (bijtend en giftig). De oplossing in water vormt bij verwarming o.a. chloroform (bedwelmende damp).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar oppassen voor ontleding.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. Oplossing bedekken met overmaat soda en laten uitreageren; daarna water toevoegen en opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.