MENU
print

Wasbenzine

mengsel van koolwaterstoffen, nafta, petroleumether, petroleum ether
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Bevat vooral hexanen en pentanen. Kooktraject tussen 35 ˚C en 80 ˚C. Vlampunt ca -40 ˚C. Niet oplosbaar in water. Wel oplosbaar in ethanol. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Wasbenzinebrand niet met water blussen: zand of koolzuurblusser gebruiken.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij misselijkheid, sufheid, hoofdpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding verwijderen en uitspoelen met veel water (brandgevaar). Huid wassen met veel water en zeep. Zonodig dokter waarschuwen.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Lokaal ventileren. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten laten verdampen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.