MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleur- en reukloos gas. Kookpunt -253 ˚C. Niet oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in drukhouder. Kan boven water worden opgevangen.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Veiligheidsbril op. Een zg. "lecture bottle" gebruiken. Eventueel zelf bereiden, bijv. uit zink met verdund zwavelzuur (zeer voorzichtig!)

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met chloor en acetyleen, waarbij kans op brand en explosie bestaat. Bij zelf bereiden van waterstof zorgen dat alle lucht uit het toestel verdreven is; testen door reageerbuis met opgevangen waterstof met de opening in de gasvlam om te keren: een scherpe knal wijst op aanwezigheid van lucht.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Vormt met lucht een zeer explosief mengsel. De explosiegrenzen in lucht zijn 4-76 %; in zuurstof 5-94 %.

Afval

Calamiteiten

Ingeademd

In frisse lucht en buiten bereik van vuur brengen. Bij hoofdpijn, duizeligheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Explosiegevaar. Lokaal ventileren. Alle branders en elektrische apparaten uitzetten.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Brandveilig bewaren. Gascilinder altijd stevig vastzetten.