MENU
print

Waterstofbromide (geconc. opl. in water)

oplossing van HBr in water, broomwaterstofzuur, hydrobromic acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze tot lichtgele vloeistof met stekende geur. Bevat gewoonlijk 47 massa% waterstofbromide. Aanbevolen voorraad: 0 - 500 ml.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA. In verdunde oplossingen voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Verdunde oplossingen mogen in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij contact met lucht ontwijkt waterstofbromide (bijtend gas) Sterk zuur; reageert heftig met basen. Reageert met vele metalen onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas) Reageert met oxidatiemiddelen onder vorming van broom (bijtend).

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Dokter waarschuwen als er een groot oppervlak is aangetast of als er blaren verschijnen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen. Vloeistof bestrooien met overmaat soda. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.