MENU
print

Waterstofperoxide (10 – 35 % oplossing in water)

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
Waterstofperoxide (10 – 35 % oplossing in water)
Molecuulformule

H2O2(aq)

Molaire massa
None
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
EG-nummer
Cas-nummer
Etiketteringselementen

Gevaar

Gevaaraanduiding

Veiligheidsaanbeveling

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
veilig

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
Kleur
Geur
Geurdrempelwaarde
pH-waarde
Smelt- / vriespunt
Beginkookpunt en kooktraject
Oplosbaarheid in water
n-octanol/water (log KOW)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Ontledingstemperatuur
Kinematische viscositeit
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid
Onderste exlposiegrens (LEL)
Bovenste explosiegrens (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Dampspanning
Dichtheid
Dampdichtheid
Bulkdichtheid
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
ontploffingseigen- schappen
Oxiderende eigenschappen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Chemisch stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Te vermijden omstandigheden
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Geen (!!) braken opwekken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water brandgevaar). Huid spoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Zo nodig met ijzerpoeder of bruinsteen bedekken en laten ontleden. Naspoelen met veel water en opdweilen.

Bij inademing
Bij huidcontact
Bij inslikken
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Ongeschikte middelen
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Advies voor brandweerlieden