MENU
print

Waterstofsulfide

H2S, zwavelwaterstof, hydrogen sulfide
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloos gas met de geur van rotte eieren. Smeltpunt -86 °C. Kookpunt - 60 °C. Slecht oplosbaar in water. In lecture bottle, of zelf bereiden, bijv. uit ijzer(II)sulfide en 2M zoutzuur in Kipp-toestel.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
In gesloten opstelling, beveiligd tegen drukverhoging.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Bij verbranding ontstaat o.a. zwaveldioxide (giftig gas).

Brandbaar?

Zeer brandbaar. Kan met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Kan bij inademen bewusteloosheid veroorzaken met dodelijke afloop. Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Zo mogelijk onschadelijk maken met ijzer(III)chloride-oplossing en dan in het afvalvat voor zware metalen (ZM). Anders laten uitstromen in de zuurkast.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn, hoofdpijn, sufheid of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag