MENU
print

Wijnsteenzuur

HOOC(CHOH)2COOH, 2,3 dihydroxybutaandizuur, α,β-dihydroxybarnsteenzuur, L-tartaric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Witte kristallen of wit poeder. Twee optisch actieve vormen: L en D. Smeltpunt 170 ˚C. (racemisch wijnsteenzuur: 206 °C) Ontleedt bij verdere verhitting. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: 250 gram

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van brandbare dampen. De oplossing in water is vrij sterk zuur. Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen.

Brandbaar?

Brandbaar.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS). Kleine hoeveelheden van verdunde oplossingen mogen door de gootsteen.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.