MENU
print

Zilvernitraat

AgNO3, helse steen, silver nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze tot lichtgrijze kristallen. Ontleedt door licht. Smeltpunt 212 °C. Ontleedt bij 444 °C. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 100 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Kan met ammoniak explosieve verbindingen vormen. Huid kleurt na enige tijd bruinzwart na contact met oplossingen. Draag zonodig handschoenen. Bij ontleding ontstaan stikstofoxiden (giftige gassen).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert het branden van andere stoffen.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen, de huid en de ademhalingsorganen.

Afval

Overgebleven zilvernitraat of reactieproducten terug naar docent of TOA of in speciaal afvalvat voor zilverresten.

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met verdunde natriumthiosulfaatoplossing en daarna met veel water.

Gemorst

Handschoenen aan. Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en in het donker bewaren.