MENU
print

Zinknitraat

Zn(NO3)2.6H2O, zinknitraathexahydraat, zinc nitrate
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze kristallen of brokken. Bij verhitting verlies van kristalwater gevolgd door ontleding. Goed oplosbaar in water. Aanbevolen voorraad: max. 250 gram.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Ontleedt bij verhitting onder vorming van stikstofoxiden (giftige gassen). Kan heftig reageren met brandbare en reducerende stoffen waarbij kans op brand of explosie bestaat.

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bevordert branden van andere stoffen.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor zware metalen (ZM).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik. De vloer nadweilen met water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.