MENU
print

Zoutzuur (1 molair)

HCl(aq), waterstofchloride-oplossing, verdund zoutzuur, 1M zoutzuur, 1M hydrochloric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof. Oplossing met 3,65 massa% HCl per liter. Aanbevolen voorraad: 1 - 3 liter. Bereiden uit geconcentreerd zoutzuur en water.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij bereiding geconcentreerd zoutzuur aan water toevoegen, niet andersom.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.