MENU
print

Zoutzuur (geconcentreerd)

HCl(aq), waterstofchloride-oplossing, chloorwaterstofzuur, hydrochloric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, rokende vloeistof: ca. 37 massa% HCl in water. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 2,5 liter

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Reageert heftig met de meeste metalen onder vorming van waterstof (zeer brandbaar gas). Bij verdunnen altijd zoutzuur aan water toevoegen, nooit andersom! Nooit samen met methanal (formaldehyde) in de zelfde ruimte gebruiken (biologie!): de dampen vormen samen een zeer kankerverwekkende stof.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Bijtend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen. Inademen van damp of nevel kan ademnood veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of na verdunning in water in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen.

Gemorst

Lokaal ventileren en zonodig ontruimen. Vloeistof bestrooien met overmaat soda. Veel water toevoegen en dan opdweilen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten en gescheiden van formaldehyde bewaren.