MENU
print

Leerling

Omschrijving

Gele vaste stof, in kristallen, brokken of poeder. Smeltpunt 114 ˚C. Kookpunt 445 ˚C. Vlampunt boven 168 ˚C. Niet oplosbaar in water. Matig oplosbaar in aceton. Aanbevolen voorraad: 250 gram.

Gebruik

wie
In kleine hoeveelheden voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen kan in een open reageerbuis of schaaltje.
Waar
Verbranding bij voorkeur in de zuurkast.
Hoe
Bij voorkeur niet aanraken: spatel of lepel gebruiken.

Risico's

Let op

Bij verbranden ontstaat zwaveldioxide (giftig gas). Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen. Tast ijzer, koper en andere metalen aan.

Brandbaar?

Brandbaar. Fijn verdeeld stof kan met lucht een explosief mengsel vormen.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding schoonmaken Huid afspoelen met water.

Gemorst

Vaste stof zoveel mogelijk verzamelen met veger en blik.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.