MENU
print

Leerling

Omschrijving

Kleurloos gas, onder druk tot vloeistof verdicht, met een stekende geur. Smeltpunt -76 ˚C. Kookpunt -10 ˚C. Goed oplosbaar in water.

Gebruik

wie
Alleen te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Bewaren in gasmeetspuit. Niet boven water opvangen.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Veiligheidsbril op. Zo mogelijk zelf bereiden, bijv. uit sulfiet met verdund zwavelzuur. Eventueel "lecture bottle" gebruiken.

Risico's

Let op

Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen. Lost op in vele organische oplosmiddelen.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Giftig bij inademen. Bijtend voor de huid, de ogen en deademhalingsorganen. Snel uitstromend gas kan brandwonden veroorzaken.

Afval

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen, blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Bij bevriezing door snel uitstromend gas Geen (!!) kleding verwijderen. Huid afspoelen met water. Dokter waarschuwen.

Ontsnapt

Lokaal ontruimen en ventileren.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Lecture bottle altijd stevig vastzetten.