MENU
print

Zwavelzuur (geconcentreerd)

H2SO4, vitriool, sulfuric acid
Calamiteiten

Leerling

Omschrijving

Kleurloze, stroperige vloeistof met meestal ca. 98 % zwavelzuur. Smeltpunt 10 ˚C Kookpunt 290 ˚C. Ontleedt bij verdere verhitting. Rokend zwavelzuur of oleum is een kleurloze of licht bruine oplossing van SO3 in geconcentreerd zwavelzuur. Aanbevolen voorraad: 1 liter.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Bij bereiden van verdund zwavelzuur: het zwavelzuur aan het water toevoegen. Nooit andersom!! Reageert heftig met water en met basen onder warmteontwikkeling. Zeer corrosief. Tast textiel, papier e.d. aan.

Brandbaar?

Niet brandbaar.

Gezondheid

Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Damp en nevel tasten de ogen, de ademhalingswegen en de slijmvliezen aan.

Afval

Terug naar docent of TOA of na verdunning (zuur in water, niet andersom!) in afvalvat voor overige anorganische stoffen (OAS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen; blijven spoelen tijdens vervoer.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken. Twee glazen water laten drinken. Onmiddellijk naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en uitspoelen. Huid afspoelen met veel water. Bij pijn dokter waarschuwen. (Als kleding vastzit door branden: eerst spoelen)

Gemorst

Veiligheidsbril en handschoenen dragen. Kleine hoeveelheden wegspoelen met veel water. Grote hoeveelheden bedekken met droog zand en dit in een emmer scheppen; buiten in water uitgieten. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
kleur
dichtheid
g/cm3
kookpunt
° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule
molmassa
productcode
casnummer
cmr
mengsel

H-zinnen

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Afgesloten bewaren.