MENU
print vib

butaan-1-ol

1-butanol

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
butaan-1-ol
Molecuulformule

C₄H₁₀O

Molaire massa
74.12
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119484630-38-xxxxCatalogusnummerinbijlageVIbijCLP603-004-00-6
EG-nummer
200-751-6
Cas-nummer
71-36-3Anderenaam/namenn-Butanol
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H226
H302
H315
H318
H335
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P260
P280
P302+P352
P304+P340
P305+P351+P338

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar: - alcohol
Geurdrempelwaarde
0,004 - 48,7 ppm
pH-waarde
7 (in aqueous solution: 70 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
<-90 °C (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
119 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
66 g/l bij 20 °C (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0,54 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
355 °C bij 1.019 hPa (ECHA)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
3,638 mm²/s bij 20 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
35 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
1,4 vol% (LEL) - 11,3 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
<10 hPa bij 20 °C
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
2,947 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Gasgroep (explosiegroep) IIB Maximum experimentele veiligheidsafstand; 0,5 mm ≤ NSW ≤ 0,9 mm Maximale ontploffingsdruk 8,4 bar

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Bij verhitting Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
Alkalimetalen, Aluminium, Aardalkalimetaal, Reductiemiddelen, Zuurchloride, anorganisch, Sterke oxideringsmiddelen (sterk oxiderend)
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
aluminium, Producten van rubber, verschillende kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Na inhalatie: Hoest, Ademnood, Irriterende effecten, Duizeligheid, Hoofdpijn, Slaperigheid, Duizeligheid, Narcotische werking, Na huidcontact: Irritatie, Bij oogcontact: Irritatie, Gevaar voor ernstig oogletsel, Gevaar voor blindheid, Na inslikken: Braken, Misselijkheid
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.