MENU
print vib

1-chloorbutaan

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
1-chloorbutaan
Molecuulformule

CH3(CH2)3Cl,  C4H9Cl

 

Molaire massa
92.57
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
EG-nummer
203-696-6
Cas-nummer
109-69-3
Etiketteringselementen

Gevaar

Gevaaraanduiding

225
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
412
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
233
In goed gesloten verpakking bewaren.
240
Opslag- en opvangreservoir aarden.
273
Voorkom lozing in het milieu.
331
GEEN braken opwekken.
P301+P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
bijtend
Geurdrempelwaarde
pH-waarde
Smelt- / vriespunt
Smeltpunt/-traject: -123 °C - lit.
Beginkookpunt en kooktraject
79
Oplosbaarheid in water
n-octanol/water (log KOW)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Ontledingstemperatuur
Kinematische viscositeit
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-12
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid
Onderste exlposiegrens (LEL)
Bovenste explosiegrens (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Dampspanning
Dichtheid
0.88
Dampdichtheid
Bulkdichtheid
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
ontploffingseigen- schappen
Oxiderende eigenschappen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Chemisch stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Te vermijden omstandigheden
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Gemorst

Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Vloeistof opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Bij inademing
In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.
Bij huidcontact
Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water en zeep afspoelen/ afdouchen.
Bij inslikken
Na inslikken: oppassen als slachtoffer braakt. Gevaar voor aspiratie! Houdt de luchtwegen vrij. Uitvallen van de longfunctie mogelijk na aspireren van het braaksel. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Kooldioxide (CO2) Schuim Droogpoeder
Ongeschikte middelen
Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden Chloorwaterstofgas Brandbaar. Opletten voor vuurterugslag. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij omgevingstemperaturen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Advies voor brandweerlieden
Bij brand een persluchtmasker dragen.