MENU
print

1-chloorbutaan

CH3(CH2)3Cl, butylchloride, n-butylchloride, n-butyl chloride, C4H9Cl

Calamiteiten
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof met stekende geur. Smeltpunt -123 ˚C. Kookpunt 78 ˚C. Vlampunt -12 ˚C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in ethanol en in ether. Aanbevolen voorraad: max. 100 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert heftig met (aard)alkalimetalen, metaalpoeders en oxidatiemiddelen, waarbij kans op brand of explosie bestaat. Tast aluminium en vele kunststoffen aan. Bij verhitting of verbranding ontstaat o.a. waterstofchloride (bijtend gas).

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met veel water en zeep.

Gemorst

Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Vloeistof opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,9 g/cm3
kookpunt
79 ° C
vlampunt
-12 ° C

Productinformatie

formule

CH3(CH2)3Cl,  C4H9Cl

 

molmassa
92,6
productcode
casnummer
109-69-3
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.