MENU
print vib

1-chloorbutaan

butyl chloride

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
1-chloorbutaan
Molecuulformule

C4H9Cl

 

Molaire massa
92.57
EUHnr
geen
Catalogus nr
602-059-00-3
Registratienummer
01-2119491193-37-XXXX
EG-nummer
203-696-6
Cas-nummer
109-69-3
Etiketteringselementen
Etikettering volgens richtlijn (EC) Nr 1272/2008

Gevaar

Gevaaraanduiding

225
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
412
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
233
In goed gesloten verpakking bewaren.
240
Opslag- en opvangreservoir aarden.
273
Voorkom lozing in het milieu.
331
GEEN braken opwekken.
P301+P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
bijtend
Geurdrempelwaarde
Geen gegevens beschikbaar
pH-waarde
Geen gegevens beschikbaar
Smelt- / vriespunt
Smeltpunt/-traject: -123 °C - lit.
Beginkookpunt en kooktraject
79
Oplosbaarheid in water
circa 0,11 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
2,66 bij 20 °C
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
245 °C bij 1.013,25 hPa
Ontledingstemperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-12 °C bij circa 1.013,25 hPa in gesloten beker
Verdampingssnelheid
Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,8 %(V)
Bovenste explosiegrens (UEL)
10,1 %(V)
Explosiegrenzen van stofwolken
Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning
120,6 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0.88
Dampdichtheid
0,886 g cm3 bij 25 °C
Bulkdichtheid
Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid
3,2 - (Lucht = 1,0)
dynamische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar
ontploffingseigen- schappen
Onderste explosiegrens: 1,8 %(V)
Oxiderende eigenschappen
Geen
Overige informatie

Oppervlaktespanning 63,2 mN/m bij 0,1g/l bij 20 °C - Richtlijn test OECD 115

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.
Chemisch stabiliteit
Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).
Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaar voor ontploffing met: Alkalimetalen, Aardalkalimetalen, Natriumamide. Kans op ontbranding of vorming van brandbare gassen of dampen met: Oxidanten, lichte metaalpoeders
Te vermijden omstandigheden
Verwarmend.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
verscheidene plastics, lichte metalen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolstofoxiden, chloorwaterstofgas

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Product niet in de riolering laten komen. Risico op explosie.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf. Afval Richtlijn 2008/98 / EG.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval.
Opmerking

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval.

Afvoerkanalen afdekken. Gemorst materiaal verzamelen, binden en afpompen . Neem de mogelijke materiaalbeperkingen in acht (zie de paragrafen 7 en 10). Voorzichtig opnemen met vloeistofabsorberend materiaal (b.v. Chemizorb®). Ter afvalverwerking aanbieden.Vervuild oppervlak schoonmaken

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Bij inademing
In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.
Bij huidcontact
Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water en zeep afspoelen/ afdouchen.
Bij inslikken
Na inslikken: oppassen als slachtoffer braakt. Gevaar voor aspiratie! Houdt de luchtwegen vrij. Uitvallen van de longfunctie mogelijk na aspireren van het braaksel. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Kooldioxide (CO2) Schuim Droogpoeder
Ongeschikte middelen
Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Koolstofoxiden, chloorwaterstofgas Brandbaar. Opletten voor vuurterugslag. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij omgevingstemperaturen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofoxiden, chloorwaterstofgas
Advies voor brandweerlieden
Bij brand een persluchtmasker dragen. Container uit gevaarzone weghalen en koelen met water. Gassen/dampen/nevels neerslaan met behulp van een watersproeistraal. Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen.