MENU
print

1-chloorbutaan

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
1-chloorbutaan
Molecuulformule

CH3(CH2)3Cl,  C4H9Cl

 

Molaire massa
92.57
EUHnr
geen
Catalogus nr
Registratienummer
EG-nummer
Cas-nummer
109-69-3
Etiketteringselementen

Gevaar

Gevaaraanduiding

Veiligheidsaanbeveling

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
onveilig

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
Geurdrempelwaarde
pH-waarde
Smelt- / vriespunt
Beginkookpunt en kooktraject
79
Oplosbaarheid in water
n-octanol/water (log KOW)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Ontledingstemperatuur
Kinematische viscositeit
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-12
Verdampingssnelheid
Ontvlambaarheid
Onderste exlposiegrens (LEL)
Bovenste explosiegrens (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Dampspanning
Dichtheid
0.88
Dampdichtheid
Bulkdichtheid
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
ontploffingseigen- schappen
Oxiderende eigenschappen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Chemisch stabiliteit
Mogelijke gevaarlijke reacties
Te vermijden omstandigheden
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Opmerking

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met veel water en zeep.

Gemorst

Lokaal ventileren. Brandgevaar: alle branders en elektrische apparaten uitzetten. Vloeistof opdeppen met papieren handdoekjes en buiten verbranden.

Bij inademing
Bij huidcontact
Bij inslikken
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Ongeschikte middelen
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Advies voor brandweerlieden