MENU
print
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

1-hexeen is een onverzadigd koolwaterstof met de brutoformule C6H12. Het is een naar benzine ruikende, kleurloze vloeistof.

Smeltpunt -140 °C. Kookpunt 62-63 °C. Vlampunt -25 °C. Niet mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: max. 1 liter.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat. Hexeenbrand nooit met water blussen(nevelen kan wel); zand of koolzuurblusser gebruiken.

Gezondheid

Irriterend voor de ogen. Inademen van grotere hoeveelheden kan bewusteloosheid veroorzaken. Langdurig blootstellen aan de huis kan een droge en gebarsten huid tot gevolg hebben.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

 

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij misselijkheid, sufheid of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Opnemen in droog zand of in papieren handdoekjes en buiten verbranden. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
g/cm3
kookpunt
62-63 ° C
vlampunt
-25 ° C

Productinformatie

formule

C6H12

molmassa
84,2
productcode
REACH 01-2119475505-34
casnummer
592-41-6
cmr
nee
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-zinnen

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Opslag- en opvangreservoir aarden.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN:

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Hantering en opslag

Hantering

 

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.