MENU
print vib

hex-1-een

1-hexeen

Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
hex-1-een
Molecuulformule

C6H12

Molaire massa
84.16
EUHnr
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. EUH208 Bevat: 3-Methyleen-pentaan. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Catalogus nr
Registratienummer
De registratie van de geïdentificeerde gebruiksvormen is niet noodzakelijk, omdat de stof conform de REACH-verordening niet registratieplichtig is (< 1 t/a).
EG-nummer
Cas-nummer
592-41-6
Etiketteringselementen

Gevaar

Gevaaraanduiding

225
Licht ontvlambare vloeistof en damp.
304
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
233
In goed gesloten verpakking bewaren.
240
Opslag- en opvangreservoir aarden.
241
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken.
331
GEEN braken opwekken.
P301+P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
licht benzine-achtig
Geurdrempelwaarde
niet bepaald
pH-waarde
Geen gegevens beschikbaar
Smelt- / vriespunt
Smeltpunt: -140 °C
Beginkookpunt en kooktraject
62 - 64 °C bij 1,013 hPa
Oplosbaarheid in water
oplosbaar
n-octanol/water (log KOW)
Geen gegevens beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Zelfontbrandings- temperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur
Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
-25
Verdampingssnelheid
niet bepaald
Ontvlambaarheid
Geen gegevens beschikbaar
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,2 %(V)
Bovenste explosiegrens (UEL)
niet bepaald
Explosiegrenzen van stofwolken
niet bepaald
Dampspanning
412 hPa bij 38 °C
Dichtheid
0,678
Dampdichtheid
niet bepaald
Bulkdichtheid
niet bepaald
Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar.
dynamische viscositeit
Geen gegevens beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Niet geclassificeerd als explosief
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Dampen kunnen explosief mengsel vormen met lucht.
Chemisch stabiliteit
Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (kamertemperatuur).
Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar
Te vermijden omstandigheden
Verwarmend.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Geen gegevens beschikbaar
Gevaarlijke ontledingsproducten
In geval van brand: zie hoofdstuk 5

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Product niet in de riolering laten komen. Risico op explosie.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Opmerking

Afvalmaterialen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale regelgeving. Stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor dat deze niet worden gemengd met ander afval. Behandel niet gereinigde verpakkingen op dezelfde wijze als het product zelf. Onder www.retrologistik.com vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen. Afval Richtlijn 2008/98 / EG van de note.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Na inslikken: oppassen als slachtoffer braakt. Gevaar voor aspiratie! Houdt de luchtwegenvrij. Uitvallen van de longfunctie mogelijk na aspireren van het braaksel.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen

 

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij misselijkheid, sufheid of ademnood dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken (brandgevaar). Huid spoelen met veel water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Opnemen in droog zand of in papieren handdoekjes en buiten verbranden. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen.

Bij inademing
Na inhalatie: frisse lucht. Bij onwel bevinden, arts waarschuwen.
Bij huidcontact
Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/ afdouchen.
Bij inslikken
Na inslikken: oppassen als slachtoffer braakt. Gevaar voor aspiratie! Houdt de luchtwegen vrij. Uitvallen van de longfunctie mogelijk na aspireren van het braaksel. Onmiddellijk een arts waarschuwen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Water Schuim Kooldioxide (CO2) Droogpoeder
Ongeschikte middelen
Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen.
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Opletten voor vuurterugslag. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan. Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij omgevingstemperaturen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofoxiden.
Advies voor brandweerlieden
Blijf niet in de gevarenzone zonder beademingsapparatuur die onafhankelijk is van de omgevingslucht. Om huidcontact te vermijden, houd een veilige afstand en draag geschikte beschermende kleding.