MENU
print vib

pentaan-1-ol

1-Pentanol, n-Amylalcohol

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
pentaan-1-ol
Molecuulformule

C₅H₁₂O

Molaire massa
88.15
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
01-2119491284-34-xxxxCatalogusnummerinbijlageVIbijCLP603-200-00-1
EG-nummer
200-752-1
Cas-nummer
71-41-0Anderenaam/namenn-Amylalcohol
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

226
Ontvlambare vloeistof en damp.
315
Veroorzaakt huidirritatie.
318
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
332
Schadelijk bij inademing.
335
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling

210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
260
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
280
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P302+P352
P305+P351+P338
P312

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
7 (in waterige oplossing: 22 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-78,6 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Beginkookpunt en kooktraject
138 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Oplosbaarheid in water
21 g/l bij 20 °C (ECHA)
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
300 °C bij 1.008 hPa (ECHA)
Ontledingstemperatuur
450 °C
Kinematische viscositeit
niet bepaald
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
47 °C bij 1.013 hPa (c.c.) (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
1,6 vol% (LEL) - 8 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
2,04 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,81 – 0,83 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
3,04 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
dynamische viscositeit
3,441 mPa s bij 24,9 °C
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Brekingsindex 1,409 - 1,412

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Bij verhitting Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Chloor, Waterstofperoxide, Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Fluor, Zuurstof
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Verwijderd houden van warmte. Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 450 °C.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Producten van rubber, verschillende kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Gevaarlijke eigenschappen van afvalstoffen HP 3 ontvlambaar HP 4 irriterend - huidirritatie en oogletsel HP 5 specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)/Aspiratietoxiciteit HP 6 acute toxiciteit
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Braken, Gevaar voor blindheid, Gevaar voor ernstig oogletsel, Irritatie, Hoest, Ademnood, Narcotische werking
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.