MENU
print vib

propaan-1-ol

1-Propanol

Corrosief

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
propaan-1-ol
Molecuulformule

C₃H₈O

Molaire massa
60.1
EUHnr
geen
Catalogus nr
603-003-00-0
Registratienummer
01-2119486761-29-xxxx
EG-nummer
200-746-9
Cas-nummer
71-23-8
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H318
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P233
P280
P305+P351+P338
P310

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Relevante DNEL en andere drempelwaarden

 

 

Eindpunt

Drempel-

waarde

Beschermings-

doelstelling, route

van de blootstel-

ling

Gebruikt in

Blootstellingsduur

DNEL

1.723 mg/m³

mens, via inademing

(industriële) medewerkers

chronisch - lokale effecten

DNEL

268 mg/m³

mens, via inademing

(industriële) medewerkers

chronisch - systemische effecten

DNEL

1.723 mg/m³

mens, via inademing

(industriële) medewerkers

acuut - systemische effecten

DNEL

136 mg/kg lg/dag

mens, via de huid

(industriële) medewerkers

chronisch - systemische effecten

Milieuwaarden

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar alcohol
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
7 (in aqueous solution: 200 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-127 °C
Beginkookpunt en kooktraject
96 - 98 °C
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
0,2 (pH-waarde: 7, 25 °C) (ECHA)
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
400 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
2,875 mm²/s bij 20 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
23,5 °C bij 1.013 hPa (ECHA)
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
2,1 vol% (LEL) - 19,2 vol% (UEL)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
20,3 hPa bij 20 °C
Dichtheid
en/of
Dampdichtheid
2,1 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
dynamische viscositeit
2,3 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Er is geen verdere informatie. Andere veiligheidskenmerken: Mengbaarheid volledig mengbaar met water

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het is een reactieve stof. Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen. Bij verhitting Gevaar van ontsteking.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: sterk oxiderend, Alkalimetalen, Aardalkalimetaal
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Producten van rubber, verschillende kunststoffen
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Braken, Gevaar voor blindheid, Gevaar voor ernstig oogletsel, Duizeligheid, Slaperigheid, Narcotische werking, Irriterende effecten, Hoest, Hoofdpijn
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.