MENU
print

1,1,1-trichloorethaan

CCl3CH3, trichloorethaan, methylchloroform, 1,1,1 -trichloroethane, C2H3Cl3

Calamiteiten
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -30 ˚C. Kookpunt 74 ˚C. Zelfontbrandingstemperatuur 500 ˚C. Ontleedt bij verhitting boven 177 ˚C.
Onoplosbaar in water. Oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: max. 500 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten flesje.
Waar
Mag in lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken: voorzichtig overschenken.

Risico's

Let op

Voor de nylonproef een vers bereide oplossing gebruiken van adipoyl- of sebacoylchloride in 1,1,1-trichloorethaan. Niet bewaren (onstabiel).

Brandbaar?

Niet brandbaar, maar bij contact met vuur of een heet oppervlak ontstaat o.a.fosgeen (giftig gas).

Gezondheid

Irriterend voor de huid, de ogen en de ademhalingsorganen.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen, Geen (!!) braken opwekken, twee glazen water drinken. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Bij keelpijn, hoofdpijn, sufheid of duizeligheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid afspoelen met water en zeep. Bij klachten dokter waarschuwen.

Gemorst

Lokaal ventileren. Handschoenen aan. Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten laten opdrogen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
1,3 g/cm3
kookpunt
74 ° C
vlampunt
° C

Productinformatie

formule

CCl3CH3,   C2H3Cl3

 

 

molmassa
133,4
productcode
casnummer
71-55-6
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

332

Schadelijk bij inademing.

P-zinnen

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

NA INADEMING:

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte. Restanten niet langdurig bewaren.