MENU
print

1,2-dichloorethaan

(CH2)2Cl2, ethyleendichloride, ethyleenchloride, ethylene dichloride

 

Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen.

Smeltpunt -36 °C. Kookpunt 84 °C. Vlampunt 13 °C. Slecht oplosbaar in water. Goed oplosbaar in alcohol. Aanbevolen voorraad: 0 - 100 ml.

Gebruik

wie
Bij voorkeur te hanteren door docent of TOA.
Waarin
Afgesloten bewaren.
Waar
In zuurkast hanteren.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in deomgeving.

Risico's

Let op

Tast vele kunststoffen aan. Reageert heftig met o.a. ammoniak en diverse metaalpoeders met kans op brand of explosie.

Brandbaar?

Brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat. Bij verbranding ontstaat o.a. fosgeen (giftig gas).

Gezondheid

De stof kan bewusteloosheid veroorzaken. De stof kan door de huid in het lichaam worden opgenomen. Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de huid en de ademhalingsorganen. De ogen kunnen door de damp worden beschadigd.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor halogeenhoudende organische stoffen (HOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Actieve kool (Norit, Carbomix) toedienen. Geen (!!) braken opwekken. Dokter waarschuwen; bij klachten naar ziekenhuis (laten) brengen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Bij sufheid of misselijkheid dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken. Huid wassen met water en zeep.

Gemorst

Lokaal ventileren. Bij grote hoeveelheid het lokaal ontruimen en alle elektrische apparaten uitschakelen (brandgevaar). Opdeppen met papieren handdoekjes en buiten laten verdampen.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
1,3 g/cm3
kookpunt
84 ° C
vlampunt
13 ° C

Productinformatie

formule

(CH2)2Cl2

molmassa
99,0
productcode
casnummer
107-06-2
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

225

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

302

Schadelijk bij inslikken.

315

Veroorzaakt huidirritatie.

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

350

Kan kanker veroorzaken

P-zinnen

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

NA (mogelijke) blootstelling:

Een arts raadplegen.

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.