MENU
print vib

1,2-dichloorethaan

Giftig

Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
1,2-dichloorethaan
Molecuulformule

C2H4Cl2

Molaire massa
98.97
EUHnr
geen
Catalogus nr
602-012-00-7
Registratienummer
01-2119484658-20-xxxx
EG-nummer
203-458-1
Cas-nummer
107-06-2
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H302
H304
H315
H319
H331
H335
H350

Veiligheidsaanbeveling

P202
P210
P301+P312
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P308+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Land Stofnaam CAS No Notatie Identificatie TGG 8 uur [pp m] TGG 8 uur [mg/m ³] TGG 15 min [pp m] TGG 15 min [mg/m ³] Bron
NL 1,2-dichloorethaan 107-06-2   GW   7     SZW
Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 1,1 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,11 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 27,8 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 11,1 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 1,11 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 1,8 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
deze informatie is niet beschikbaar
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
Smelt- / vriespunt
-36 °C
Beginkookpunt en kooktraject
83,6 °C
Oplosbaarheid in water
7,9 g/l bij 25 °C
n-octanol/water (log KOW)
1,45
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
1,58
Zelfontbrandings- temperatuur
425 °C - (DIN 51794)
Ontledingstemperatuur
geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
13 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
6 vol% (250 g/m³)
Bovenste explosiegrens (UEL)
11 vol% (660 g/m³)
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
76,86 Torr bij 298,2 K
Dichtheid
1,246 g/cm³ bij 298,2 K
Dampdichtheid
3,4 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
0,82 - 0,84 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
is niet als ontplofbare stof in te delen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Heftige reactie met: Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Eigenbescherming van de eerste Hulpverlener.

Bij inademing
Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij ademhalingsklachten of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. In geval van huidirritatie arts raadplegen.
Bij inslikken
Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Gevaar bij inademing, Braken, Irritatie, Hoest, Ademnood
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), waterstofchloride (HCl)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.