MENU
print

2-propanol

CH3CH(OH)CH3, sec. propylalcohol, isopropylalcohol, isopropanol 2-propanol

Calamiteiten
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Ontvlambaar
Ontvlambaar

Leerling

Omschrijving

Kleurloze vloeistof, aan de geur te herkennen. Smeltpunt -90 °C. Kookpunt 82 °C. Vlampunt 12 °C. In alle verhoudingen mengbaar met water. Aanbevolen voorraad: 500 ml.

Gebruik

wie
Voor leerlingen geschikt.
Waarin
Ophalen en bewaren in een gesloten reageerbuis of flesje.
Waar
Bij voorkeur in de zuurkast hanteren. Mag in kleine hoeveelheden en bij goede ventilatie in het lokaal gehanteerd worden.
Hoe
Niet aanraken; voorzichtig overschenken. Geen branders aan in de omgeving.

Risico's

Let op

Reageert met natrium en kalium waarbij o.a. waterstof (zeer brandbaar gas) ontstaat. Kan heftig reageren met oxidatiemiddelen waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Brandbaar?

Zeer brandbaar. De damp is zwaarder dan lucht en kan zich over de grond verspreiden waarbij kans op brand en explosie bestaat.

Gezondheid

Bijtend voor de ogen. Irriterend voor de ademhalingsorganen. Inademen van de damp kan o.a. hoofdpijn veroorzaken.

Afval

Terug naar docent of TOA of in afvalvat voor overige organische stoffen (OOS).

Calamiteiten

Ogen

Minstens 15 minuten voorzichtig met water spoelen (evt. contactlenzen verwijderen). Dokter waarschuwen.

Ingeslikt

Mond laten spoelen. Dokter waarschuwen.

Ingeademd

In frisse lucht brengen. Laten rusten. Dokter waarschuwen.

Huid/kleding

Verontreinigde kleding uittrekken en uitspoelen met veel water (brandgevaar). Huid afspoelen met water.

Gemorst

Brandgevaar. Alle branders en elektrische apparaten uitschakelen. Lokaal ventileren. Water toevoegen en dan opdweilen. De vloer nadweilen met veel water.

Docent / TOA

Eigenschappen

aggregatietoestand
vloeibaar
kleur
kleurloos
dichtheid
0,8 g/cm3
kookpunt
82 ° C
vlampunt
12 ° C

Productinformatie

formule

CH3CH(OH)CH3

molmassa
60,1
productcode
casnummer
67-63-0
cmr
ja
mengsel
nee

H-zinnen

226

Ontvlambare vloeistof en damp.

319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P-zinnen

Hantering en opslag

Hantering

Opslag

Samen met andere brandbare stoffen in een speciale bergruimte.