MENU
print vib

propaan-2-ol

2-propanol, iso-propanol

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
propaan-2-ol
Molecuulformule

Deze informatie is niet beschikbaar.

Molaire massa
Deze informatie is niet beschikbaar.
EUHnr
geen
Catalogus nr
Deze informatie is niet beschikbaar.
Registratienummer
niet
EG-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Cas-nummer
Deze informatie is niet beschikbaar.
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H225
H319
H336

Veiligheidsaanbeveling

P210
P280
P305+P351+P338
P337+P313

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
gevaar

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Deze informatie is niet beschikbaar.

Milieuwaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
naar: - alcohol
Geurdrempelwaarde
Deze informatie is niet beschikbaar.
pH-waarde
7 (20 °C)
Smelt- / vriespunt
-89 °C
Beginkookpunt en kooktraject
82 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
in elke verhouding mengbaar
n-octanol/water (log KOW)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zelfontbrandings- temperatuur
425 °C (Isopropanol)
Ontledingstemperatuur
niet relevant
Kinematische viscositeit
2,826 mm²/s bij 20 °C
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
°C
Verdampingssnelheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Ontvlambaarheid
ontvlambare vloeistof overeenkomstig GHS-criteria
Onderste exlposiegrens (LEL)
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bovenste explosiegrens (UEL)
50 g/m³ - 330 g/m³ / 2 vol% - 13,4 vol% (Isopropanol)
Explosiegrenzen van stofwolken
Deze informatie is niet beschikbaar.
Dampspanning
43 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,85 - 0,86 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Bulkdichtheid
Deze informatie is niet beschikbaar.
Relatieve dichtheid
er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar Deeltjeskenmerken niet relevant (vloeibaar) Andere veiligheidsparameters
dynamische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
ontploffingseigen- schappen
Deze informatie is niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen: Brandbare vloeistoffen Vermogen om verbranding ja, aanhoudende verbranding waargenomen Andere veiligheidskenmerken: Mengbaarheid volledig mengbaar met water Brekingsindex 1,371 - 1,375 (20 °C)

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
Het mengsel bevat (een) reactieve stof(fen). Gevaar van ontsteking. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen. Bij verhitting Gevaar van ontsteking.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Exotherme reactie met:
sterk oxiderend, Ijzer, Salpeterzuur, Sterke zuren, Aldehyde, Aluminium, Aminen,

Explosierisico:
Chloraten, Nitroverbinding, Waterstofperoxide, Fosgeen
Te vermijden omstandigheden
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
kunststoffen en rubber
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten" Peroxiden.

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden. Abfallverzeichnis-Verordnung (afval catalogus regeling, Duitsland).
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Braken, Irritatie, Duizeligheid, Slaperigheid, Narcotische werking
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen sproeiwater, alcohol bestendig schuim, droog bluspoeder, BC-poeder, kooldioxide (CO₂)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂), Kan bij brand giftige koolmonoxidedampen produceren.
Advies voor brandweerlieden
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.