MENU
print vib

3-methylbutaan-1-ol

3-methyl-1-butanol

Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

Ontvlambaar

> Bereken grenswaarde

Grenswaarde=

Samenvatting

Naam stof
3-methylbutaan-1-ol
Molecuulformule

C5H12O

Molaire massa
88.0
EUHnr
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Catalogus nr
603-006-00-7
Registratienummer
01-2119493725-26-xxxx
EG-nummer
204-633-5
Cas-nummer
123-51-3
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevaar

Gevaaraanduiding

H226
H332
H335

Veiligheidsaanbeveling

P210
P280
P303+P361+P353
P304+P340
P312
P403+P235

PICTOGRAMMEN

Signaal woord
waarschuwing

Nationale grenswaarden

Deze informatie is niet beschikbaar.

Meer over grenswaarden en blootstelling

Waarden m.b.t gezondheid mens

Eindpunt Drempelwaarde Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling Gebruikt in Blootstellingsduur
DNEL 73,16 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - systemisch effecten
DNEL 292 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - systemisch effecten
DNEL 73,16 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers chronisch - lokaal effecten
DNEL 292 mg/m³ mens, via inademing (industriële) medewerkers acuut - lokaal effecten

Milieuwaarden

Eindpunt Drempelwaarde Milieucompartimenten Blootstellingsduur
PNEC 0,105 mg/cm³ zeewatersediment continu
PNEC 0,0255 mg/cm³ zeewater continu
PNEC 37 mg/cm³ lucht continu
PNEC 1,05 mg/cm³ zoetwatersediment continu
PNEC 0,255 mg/cm³ zoet water continu
PNEC 0,061 mg/cm³ bodem continu
PNEC 0,255 mg/l zoet water korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,025 mg/l zeewater korte termijn (eenmalig)
PNEC 2,55 mg/l water continu
PNEC 37 mg/l rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) korte termijn (eenmalig)
PNEC 1,05 mg/kg zoetwatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,105 mg/kg zeewatersediment korte termijn (eenmalig)
PNEC 0,061 mg/kg bodem korte termijn (eenmalig)

Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand
vloeibaar
Kleur
kleurloos
Geur
kenmerkend
Geurdrempelwaarde
Geen informatie beschikbaar
pH-waarde
7 (25 g/l, 20 °C)
Smelt- / vriespunt
-147 °C bij 1.013 hPa
Beginkookpunt en kooktraject
130,7 °C bij 1.013 hPa
Oplosbaarheid in water
30 g/l bij 20 °C
n-octanol/water (log KOW)
1,35
Organische koolstof in de bodem/water (log KOC)
0,726 (ECHA)
Zelfontbrandings- temperatuur
335 °C - ECHA
Ontledingstemperatuur
geen informatie beschikbaar
Kinematische viscositeit
Deze informatie is niet beschikbaar.
Zie meer informatie over Fysische en chemische eigenschappen
Vlampunt
43,5 °C bij 1.013 hPa
Verdampingssnelheid
geen informatie beschikbaar
Ontvlambaarheid
niet relevant (vloeistof)
Onderste exlposiegrens (LEL)
1,2 vol% (44 g/m³)
Bovenste explosiegrens (UEL)
10,5 vol% (385 g/m³)
Explosiegrenzen van stofwolken
niet relevant
Dampspanning
3 hPa bij 20 °C
Dichtheid
0,81 g/cm³ bij 20 °C
Dampdichtheid
3,04 (lucht = 1)
Bulkdichtheid
Niet toepasbaar
Relatieve dichtheid
Er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar.
dynamische viscositeit
4,3 mPa s bij 20 °C
ontploffingseigen- schappen
geen
Oxiderende eigenschappen
geen
Overige informatie

Brekingsindex 1,406

Stabiliteit en reactiviteit

Reactiviteit
gevaar van ontsteking. Bij verhitting: Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Chemisch stabiliteit
Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
Mogelijke gevaarlijke reacties
Explosierisico:
Chloor, Waterstofperoxyde, Zwavelzuur, Heftige reactie met: Alkalimetalen, Aardalkalimetaal, Zuurstof, Sterk oxiderend
Te vermijden omstandigheden
Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.
Chemisch op elkaar ingewerkt stoffen
Er is geen verdere informatie.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie waarde "gevaarlijke verbrandingsproducten"

Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden
Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Informatie betreffende afvalwaterlozing
Afval niet in de gootsteen werpen.
Afvalbehandeling van containers/verpakkingen
Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.
Relevante bepalingen Inzake afvalpreventie
De toekenning van de afvalsleutelnummers/afvalmarkeringen dient conform AVV branche- en processpecifiek plaats te vinden.
Opmerking

Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten. Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

Calamiteiten

Eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Bij inademing
Voor verse lucht zorgen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.
Bij huidcontact
Huid met water afspoelen/afdouchen.
Bij inslikken
De mond spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Belangrijke acute en uigestelde symptomen effecten
Bij oogcontact: Conjunctivale (bindvlies) roodheid aan het oog, Conjunctivitis (rood oog), Troebeling van het hoornvlies, Na huidcontact: Pruritus (jeuk), Lokale roodheid, Heeft ontvettend effect op de huid, Na inslikken: Irriterende effecten, Misselijkheid, Braken, Na inhalatie: Hoesten, pijn, verstikking en ademhalingsmoeilijkheden
Vermelding van de onmiddelijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling
geen

GEBODS SYMBOLEN

Brandbestijding

Geschikte middelen
Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving waterstraal, schuim, droog bluspoeder, kooldioxide (CO2)
Ongeschikte middelen
volle waterstraal
Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandbaar. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.
Gevaarlijke verbrandingsproducten
In geval van brand kan ontstaan: koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO2)
Advies voor brandweerlieden
Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen. Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur. Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden Beschermende kleding tegen vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeistofaerosolen en vaste deeltjes. Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (SCBA). Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133).